16 януари 2023

Със Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс, в сила от 08.12.2020 г. се предостави възможността за всяко лице, което има претенции, че се явява биологичен баща на дадено дете да оспори пред съд съществуващия произход на детето от баща, респективно да установи, че е баща на детето. До преди изменението и допълнението на кодекса възможност за оспорване на бащинство имаха майката в едногодишен срок от раждането на дето, съпругът на майката, който по презумпция се счита за баща на детето в едногодишен срок от узнаването за раждането и детето в едногодишен срок от навършване на пълнолетие, като не се допускаше възможността за едно трето лице, което твърди, че е биологичен баща на дадено дете, но юридически не фигурира като такъв, да предяви иск за оспорване на бащинство, респективно за установяване на такова пред съда. Причина за това са консервативните по своето съдържание и дори в определени насоки архаични правни норми на Семейния кодекс.

Съгласно новосъздадената правна норма на чл. 62, ал. 5 от Семейния кодекс се предвижда възможността за всяко трето лице, което твърди, че е биологичен баща на детето да оспори бащинството до изтичане на една година от узнаването на раждането, като този иск задължително се съединява с иск за установяване на произход от баща.

С цитираната правна норма в известна степен се преодоля консервативността и архаичността на правните норми относно въпросите за оспорване на бащинство.

Новите моменти в кодекса относно кръга на лицата имащи право да предявят иск за оспорване на бащинство не се изчерпват с казаното до тук. Както посочихме иск за оспорване на бащинство по старата правна уредба можеше да се предяви в едногодишен срок от самото дете но след навършване на пълнолетие, т.е. на осемнадесетгодишна възраст. Сега с внесените изменения и допълнения на кодекса се предостави възможността на децата навършили четиринадесет годишна възраст също да могат да предявяват иск за оспорване на бащинство, като срокът за упражняването на това тяхно право е значително удължен спрямо предходните предписания на кодекса, преди неговото изменение и допълнение, а именно от навършване на четиринадесет години до една година след навършване на пълнолетие на детето, т.е. навършване на осемнадесетгодишна възраст.

Ние от екипа на Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ имаме опит по такива дела. За максимална защита на правата Ви можете да се свържете на посочените в сайта ни телефони.

Статията подготви адвокат Пламен Калев

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]