Сключването на брачен договор стана възможно след като влезе в сила новия Семеен кодекс.

Изминаха 10 години от тогава и от нашата практика е видно, че все повече съпрузи прибягват до сключването на брачен договор. Най-често брачен договор се сключва непосредствено преди развод по взаимно съгласие По-рядко се сключва при сключването на граждански брак или по време на брака и най-рядко преди развод по исков ред.

С брачен договор могат да се уредят само имуществени отношения.

Предмет на брачен договор не могат да бъдат права и задължения, които имат личен характер или противоречат на принципите, уреждащи личните отношения между съпрузите по закон. Така например не може да се уреждат взаимоотношения при констатиране на изневяра на единия или двамата съпрузи и какви ще са последствията на виновния съпруг. Също така не е възможно чрез брачен договор съпрузите да се врекат във вярност един към друг. Чрез брачен договор не може да се уговаря, че само единият съпруг ще осигурява издръжката на семейството, а другият съпруг ще се грижи само за домакинството и за децата.

Брачен договор може да се сключи както преди брака, така и по време на неговото действие. Ето защо, ако договорът бъде сключен преди брака, той ще влезе в сила със сключването на гражданския брак.

Когато брачният договор е сключен по време на брака, той влиза в сила от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него. Датата може да бъде в бъдеще или в минало време. Брачният договор урежда имуществени отношения само между съпрузите. Ето защо с договора не могат да се засягат права на други лица.

Най-често с брачен договор се уреждат права върху недвижими имоти, както по отношение на имоти, придобити преди брака, така и по отношение на имоти, придобити по време на брака. За разлика от това е възможно имот, придобит преди брака  на името на единия съпруг, да стане съпружеска имуществена общност.

На следващо място съпрузите обаче могат да се договорят за имот, лична собственост на единия съпруг, да стане изключителна собственост на другия съпруг.

Най-често съпрузите могат да се споразумеят за имот, придобит по време на брака, да стане изключителна собственост на единия съпруг. В този случай не могат да бъдат накърнени права на трети лица, придобити преди сключването на договора.

Страните могат да се споразумеят по най-различни критерии, по които да се определя кои имот, чия собственост става.

На следващо място с брачния договор могат да се уредят начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище.

Също така предмет на брачния договор са и въпросите, свързани с участието на страните в разходите и задълженията на семейството.

В брачния договор могат да бъдат уредени имуществените последици за страните при развод. Съпрузите могат да се споразумеят относно някои последици от прекратяването на брака.  Преди всичко съпрузите могат да се договорят кой ще упражнява родителските права по отношение на непълнолетните деца, режимът на лични отношения между другия родител и децата, кой ще ползва семейното жилище след развода, размер на издръжката за децата. С брачен договор може да се договори издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод.

В брачния договор може да не се уреждат имуществените отношения за цялото движимо или не движимо имущество. За това за неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност – всичко придобито по време на брака чрез съвместен принос, представлява съпружеска имуществена общност.

Брачният договор се сключва лично от съпрузите с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Брачният договор, с който се прехвърлят вещни права върху недвижим имот, се заверява от нотариус, в чийто район се намира имотът. Когато имотите се намират в различни райони, нотариалното удостоверяване се извършва от нотариус в един от тези райони по избор на страните.

Брачният Договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, се вписва в регистър за брачни договори в имотния регистър към Агенцията по вписванията. Ако брачният договор е сключен преди сключването на гражданскии брак, той се представя за вписване от нотариуса в деня на получаване от него на удостоверението за сключване на граждански брак.

Когато брачният договор е сключен по време на брака, в общината се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира  в Агенцията по вписванията.

Разбира сe, брачният договор  може да се прекрати на основания, на които може да се прекрати всеки друг договор. Също така брачният договор може да се прекрати и на някои специфични основания, поради неговия специфичен характер.

Преди всичко договорът винаги може да се прекрати по взаимно съгласие на страните. В този случай  страните могат да изберат режим на съпружеска имуществена общност, да преминат в режим на разделност или да сключат нов договор.

На следващо място, брачният договор може да бъде прекратен и по съдебен ред – по иск на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата при които договорът е бил сключен, ако  постигнатите договорки сериозно застрашават интересите на съпруга и на непълнолетните деца. Брачният договор може да бъде развален по съдебен ред, при виновно неизпълнение на задълженията на едната страна. Развалянето може да бъде и частично и има действие  само за в бъдеще.

И на последно място брачният договор се прекратява с прекратяването на брака, освен клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него.

Може да видите интервюто на адвокат Светозар Арнаудов в предаването „Тази сутрин“ по bTV, излъчено на 04.03.2019 г. във връзка с брачните договори – тук.

Нашето адвокатско дружество може да Ви съдейства при постигане на споразумение по спорни въпроси, както да изготви брачния договор и да Ви съдейства при изповядването му пред нотариус.

Ако търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр и ще Ви отговорим безплатно с основни насоки за разрешаване на Вашия казус.
Ако желаете може направо да се свържете с нас на тел. 0894367935 и да зададете своите въпроси или да запазите ден и час за провеждане на консултация на място в нашите кантори или онлайн по вайбър.

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]