Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” предлага текущо правно обслужване на юридически лица. Можем да Ви бъдем полезни в отношенията между работодател и работник (служител); при провеждането на преговори с Ваши контрагенти; изготвянето на бланкови или специфични договори, допълнителни споразумения и други; участие във форуми, дискусии, презентации и т.н.

Освен общата нормативна уредба в областта на търговския оборот и трудовото право, ние ще Ви консултираме и по специализираното законодателство, съобразно спецификите на Вашата дейност. Особено важно за всеки търговец или юридическо лице с нестопанска цел, е да получи навременна и компетентна правна помощ. Това би могло най-добре да се постигне чрез формата „текущо правно обслужване”. Адвокатът се запознава с важни детайли от Вашата дейност и от относимата нормативната уредба, създава се взаимно доверие и сигурност в отношенията адвокат – клиент и не на последно място, заплащаната цена за правната услуга е по-ниска, отколкото ако наемате юрисконсулт на щат или адвокат при всеки отделен случай.

Годишното правно обслужване на фирма може да включва:

1. Първоначален преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешно фирмени документи (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред, етичен кодекс, актове по Закона за защита на личните данни и други), както и при необходимост тяхното последващо коригиране при промяна в законодателството.
2. Съставяне и проверка на договори.
3. Осигуряване на адвокат при провеждане на преговори с ваши контрагенти и клиенти.
4. Предоставяне на писмени и устни становища по правни въпроси в целия спектър на правото, включително по трудовоправни казуси.
5. Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжности характеристики, заповеди за назначаване, уволнение, преназначаване на служители, дисциплинарни производства, декларации по ЗЗЛД.
6. Консултации по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, подзаконовите актове и актовете на европейското законодателство, свързани с този закон.
7. Подготовка и водене на съдебни процеси по общия ред за защита интересите на дружеството. Съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за явяване на дела се дължи допълнително възнаграждение на адвокат.
8. Изготвяне на нотариални покани за доброволно изпълнения на задълженията към вас от страна на Ваши клиенти и контрагенти.
9. Образуване и водене на заповедни производства и на изпълнителни дела при Частен съдебен изпълнител за събиране на вземания.
10. Изготвяне на документи във връзка с юридическия статус на дружеството по Търговския закон и Закона за търговския регистър – промяна, изменение и допълнение на Дружествения договор, договори за управление, регистриране на промяна в обстоятелствата на дружеството, подготовка на документи за общи събрания на съдружниците или акционерите (покани, списъци на присъстващите, протоколи за взетите решения), както и за заседанията на съвета на директорите, евентуално наше участие в самите и заседания и др.
11. Проучване, консултиране и изготвяне на необходимите документи по сделки с недвижими имоти.
12. Проучване на условията за участие и подготовка на тръжни документи за обявени конкурси по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове.
13. Правно обслужване по всички допълнително възникнали казуси в текущата Ви работа!

Предлагаме също така и правна защита и съдействие на съдружниците, членовете на борда на директорите и на други служители на дружеството по казуси от частен характер на минимални адвокатски хонорари.

При необходимост разполагаме и с фирма за преводи и легализация, която обслужва изключително нуждите на нашето адвокатско дружество.

Разполагаме с висококвалифицирани юристи и адвокати, които да работят основно за Вашето дружество в областта на търговското, облигационното и трудовото право, както и в останалите области на гражданското, административното и наказателното право.

Ако търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр и ще Ви отговорим безплатно с основни насоки за разрешаване на Вашия казус.
Ако желаете може направо да се свържете с нас на тел. 0894367935 и да зададете своите въпроси или да запазите ден и час за провеждане на консултация на място в нашите кантори или онлайн по вайбър.

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]