16 септември 2021

Със Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс, в сила от 08.12.2020 г. се предостави възможността за всяко лице, което има претенции, че се явява биологичен баща на дадено дете да оспори пред съд съществуващия произход на детето от баща, респективно да установи, че е баща на детето. До преди изменението и допълнението на кодекса възможност за оспорване на бащинство имаха майката в едногодишен срок от раждането на дето, съпругът на майката, който по презумпция се счита за баща на детето в едногодишен срок от узнаването за раждането и детето в едногодишен срок от навършване на пълнолетие, като не се допускаше възможността за едно трето лице, което твърди, че е биологичен баща на дадено дете, но юридически не фигурира като такъв, да предяви иск за оспорване на бащинство, респективно за установяване на такова пред съда. Причина за това са консервативните по своето съдържание и дори в определени насоки архаични правни норми на Семейния кодекс.

Съгласно новосъздадената правна норма на чл. 62, ал. 5 от Семейния кодекс се предвижда възможността за всяко трето лице, което твърди, че е биологичен баща на детето да оспори бащинството до изтичане на една година от узнаването на раждането, като този иск задължително се съединява с иск за установяване на произход от баща.

С цитираната правна норма в известна степен се преодоля консервативността и архаичността на правните норми относно въпросите за оспорване на бащинство. Нещо повече, съгласно § 5 от Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс се предоставя възможността за лицата, за които обстоятелствата, обуславящи правото на иск за оспорване на бащинство са били налице преди влизането в сила на измененията и допълненията да могат да предявят съответните искове в едногодишен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на семейния кодекс. Или изразено чисто житейски, извън пределите на правната терминология, в срок до 08.12.2021 г., лицата които по старата правна уредба, като трети лица твърдящи, че са биологичен баща на дадено дете изобщо не са имали право на иск за оспорване на бащинство и на иск за установяване на такова, то сега имат шанса в срок до горепосочената дата да предприемат действия за предявяване на посочените искови претенции пред съда.

Новите моменти в кодекса относно кръга на лицата имащи право да предявят иск за оспорване на бащинство не се изчерпват с горното. Както посочихме иск за оспорване на бащинство по старата правна уредба можеше да се предяви в едногодишен срок от самото дете но след навършване на пълнолетие, т.е. на осемнадесетгодишна възраст. Сега с внесените изменения и допълнения на кодекса се предостави възможността на децата навършили четиринадесет годишна възраст също да могат да предявяват иск за оспорване на бащинство, като срокът за упражняването на това тяхно право е значително удължен спрямо предходните предписания на кодекса, преди неговото изменение и допълнение, а именно от навършване на четиринадесет години до една година след навършване на пълнолетие на детето, т.е. навършване на осемнадесетгодишна възраст.

Ние от екипа на Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ имаме опит по такива дела. За максимална защита на правата Ви можете да се свържете на посочените в сайта ни телефони.

Статията подготви адвокат Пламен Калев

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com