6 февруари 2021

Съгласно чл. 18 от Семейния кодекс (СК) режимите на имуществените отношения между съпрузите са: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим, който се установява чрез сключване на брачен договор. Според българското законодателство с брачен договор могат да се регулират само имуществените отношения между страните (съпрузите), като на основание чл. 38, ал. 1 от СК с такъв договор могат да се уредят – правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака; начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище; участието на страните в разходите и задълженията; имуществените последици при развод; издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод; издръжката на децата от брака; други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на СК. Съгласно ал. 3 на посочения по-горе член брачният договор не може да съдържа разпореждания за случай на смърт, като това ограничение не се отнася за разпорежданията относно дяловете на съпрузите при прекратяване на уговорена съпружеска имуществена общност.

Дори съпрузите да са имали сключен брачен договор, съпругата не се изключва като наследница по закон. Брачният договор само е уреждал имуществените им отношения по повод сключения между тях брак. Независимо какъв е имущественият режим между съпрузите на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за наследството преживелият съпруг наследява част, равна на частта на всяко дете.

Ако починалият съпруг е имал търговско дружество (фирма) ЕООД или е имал дружествени дялове в търговско дружество ООД, те могат да се наследяват, ако в учредителния акт или в дружествения договор е предвидена такава клауза. Наследниците на едноличния търговец или на едноличния собственик на капитала на ЕООД също могат да поемат предприятието на своя наследодател и да продължат дейността му (чл. 60 и чл. 129 и чл. 157 от Търговския закон). Преживелият съпруг се явява наследник на починалия си съпруг заедно с децата на починалия съпруг (независимо от коя майка са), ако има такива и от волята на наследниците зависи дали ще приемат или ще се откажат от своя наследствен дял.

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ има богат опит с подобни казуси и ако желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас на някой от посочените в сайта ни телефони.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]