26 февруари 2020

С последните изменения в Закона за Хазарта Държавата предприе мерки по отнемане на лиценза на частните лотарийни игри. Като с преходните и заключителните разпоредби на закона прие, че от деня на влизането в сила на закона лицензите за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и съответните удостоверения по чл. 34 се обезсилват.

Предвидено е също и че печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на този закон, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра. Във връзка с направените изменения и записано още и че от деня на влизането в сила на този закон се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийните игри с организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. А относно издадените за лотарийните игри билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са продадени до влизането в сила на този закон, се унищожават до 31 декември 2020 г.

Механизмите за принудително изплащане на печалбите не са надеждни с оглед новите законодателни промени – едната е принудителна административна мярка, когато организаторът на хазартни игри не изплати в определения срок печалба в размер над 5000 лв. на спечелил участник; изразяваща се в отнемане на лиценза. Предвид че към настоящия момент организаторите на лотарийни игри, с изключение на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” не притежават лиценз за извършване на подобна дейност, то тази мярка няма никакъв превантивен ефект за изплащане на печалбите.

Действително предвидена е и имуществена санкция за организатор на хазартни игри, който не изплати печалба в определения срок или ред, в двойния размер на неизплатената печалба, но не по-малко от 1000 лв. Но същото отново не е ефективно средство за защита, тъй като не гарантира плащане от страна на организатора на хазартна игра.

Нерегулиран остава и въпросът за закупените до влизане в сила на промените на закона лотарийни билети, фишове или талони. Липсва механизъм по който да е отчетено как ще се възстановят на собствениците на магазини, будки направените разходи по закупуване и продажба на лотарийните билети.

Предвид горното и с оглед принципа на оправданите правни очаквания и принципа за стабилитет, както и за прецизност, Държавата в лицето на Държавната Комисия по Хазарта дължи да посочи, какви са механизмите за защита на правните субекти, които е следвало да извлекат печалба от участието им в хазартни игри.

Ако и доколкото са настъпили вреди дейността на Комисията по хазарта и от последното изменение на Закона за хазарта, гражданската отговорност за обезвреда се осъществява от Държавата по реда на ЗОДОВ, при установените в този закон предпоставки. Към настоящия момент основната предпоставка за защита по този ред не е налице – липсва отмяна на държавния акт, от които са произтекли вредите за гражданите.

При подобни случай приложение намира чл. 13 от ЕКЗПЧОС. Посочените разпоредби гарантират правото на справедлив съдебен процес и ефикасни правни средства за защита на нарушени права. ЕКПЧ не само е едно пряко приложимо международно нормативно съглашение за защита на човешките права. Конвенцията разполага с особен правораздавателен механизъм, който брани защита на човешките права – Съда в Страсбург. Този съд е призван да обезпечава защитата на правата и свободите, предвидени в ЕКПЧ, когато те са нарушени от органите на държавите страни по Конвенцията. Средство за защита правата на гражданите има, ако не по националното право, то посредством защита правата на човека.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com