19 март 2020
Преди да започне да действа на територията на Република България конкретен закон е необходимо законопроектът по създаването му да бъде приет. Законопроектът се приема на две гласувания, които се правят в различни заседания. Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание – само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта. В настоящия случай обаче не е взета подобно решение. 
При първото гласуване законопроектът се обсъжда по принцип и в цялост. Народните представители се произнасят по основните положения на законопроекта.  
В 14-дневен срок от приемането на законопроекта от водещата комисия тя внася в Народното събрание доклад, който съдържа направените писмени предложения на народните представители и становището на комисията по тях, както и предложенията на комисията по обсъждания законопроект, включително когато тя приеме такива по повод предложение на някои от нейните членове, направено по време на заседанията. Предложенията на народните представители, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки, се аргументират.
Народното събрание обсъжда и гласува законопроекта на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.
Приетият закон се изпраща на президента на републиката за издаване на указ за обнародване. Законът се обнародва в „Държавен вестник“ не по-късно от 15 дни след приемането му.
Законът влиза в сила три дни след обнародването му, освен когато в него е определен друг срок. 
 Към настоящия момент законът е гласуван в Народното събрание само на първо четене, същият не е приет окончателно, не е обнародван и не е влязъл в сила. 
Обикновено се предвижда в преходните и заключителните разпоредби дали същия ще има обратно действие или ще действа занапред за бъдещи случай. 

Едва след обнародването му ще можем да Ви отговорим конкретно на така зададения въпрос, тъй като е възможно между първо и второ четене на закона да бъдат приети някакви промени. 

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ има богат опит с изпълнителни производства, давностни срокове по тях, обжалване действията на съдебния изпълнителнител и всички други въпроси свързани с вземанията, и ако желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас на някой от посочените в официалния сайт на Дружеството телефони за да си запишете час за консултация, в рамките на която да се запознаем подробно с Вашия казус.  

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]