Целта на Съвета на Европа е да се постигне по-голямо единство между неговите членове и едно от средствата за преследване на тази цел е поддържането и по-нататъшното осъществяване на правата на човека и основните свободи.

Основно направление в дейността на Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” е осъществяване на защита и процесуално представителство пред Съда по правата на човека, чието седалище се намира в Страсбург, Франция.

Съдът е основен юрисдикционен орган на Съвета на Европа, имащ задача да осигури справедливо обезщетение за нарушени от страна на държавата неотнимаеми основни човешки права, защитени от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

Важно е клиентите да знаят, че Съдът може да бъде сезиран с индивидуална жалба от всяко лице, неправителствена организация или група лица, които твърдят, че са жертва на нарушение от страна на някоя от Високодоговарящите държави, на правата, провъзгласени в Конвенцията или в Протоколите към нея.

Конвенцията предвижда изключително строги критерии за допустимост, неспазването на които води до отхвърляне на жалбата. Поради това е необходимо да се знае, че жалба може да бъде подадена само след изчерпване на всички вътрешноправни средства за защита в шестмесечен срок от влизане в сила на окончателното съдебно решение, постановено от най-висша национална съдебна инстанция. Жалбата следва да бъде оформена писмено в строг формуляр и подписана от лицето, което твърди нарушение на защитено от Конвенцията право, или от негов представител.

Адвокатите на Адвокатско дружеството „Арнаудов и Узунова” са в състояние професионално да съдействат на своите клиенти при изготвянето и правилното оформяне и окомплектоване на жалбата, както и да осъществят процесуално представителство, след като жалбата бъде допусната за разглеждане. 

Ако имате въпроси или търсите правна помощ и консултация, моля попълнете следния формуляр, за да се свържете с екипа на адвокат Светозар Арнаудов:

Благодарим Ви за доверието към нас!

До кантората в:
СофияПловдивВарнаБургас