23 януари 2020

Общият принцип е, че доставките – продажбите на стари сгради или части от тях са осводени от ДДС.

Този извод не се променя от възможността лицето да избере доставката на недвижимия имот да бъде облагаема за него, съгласноразпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС. Това е така, защото правилото е уредено в разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, а предвиденото в чл. 45, ал. 7 ЗДДС е право на доставчика да избере тя да бъде облагаема.
Освободената доставка е на сгради или на части от тях, които не са нови, прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.

По силата на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС, „нови сгради“ са сградите:

  1. Които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“.

  2. За които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията. 

  3. Които отговарят на следните условия:

  1. Представляват части, обособени като самостоятелни обекти от съществуващи сгради в резултат на извършено надстрояване и/или допълващо застрояване, и тези части може да бъдат обект на отделни доставки или представляват сгради, за които направените преки разходи за извършване на реконструкция, основно обновяване и/или преустройство са не по-малко от една трета от пазарната цена на тези сгради към датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията;
  2. към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.
    Ако сградата не попада в категорията „нова сграда“, имате възможност да изберете дали продажната цена да бъде обложена с ДДС или не. От друга страна, ако при закупуване на имота е ползван данъчен кредит е възможно от НАП да поискат връщане на сумата.
    За да дадем пълно и юридическо издържано мнение за конкретен казус, е необходимо обстойно запознаване с обстоятелствата, касаещи конкретния случай, както и с наличната документация. Това становище е написано по наша преценка на закона, съобразно със скорошната съдебна практика.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com