Цените на Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” за правни устни и писмени консултации, участие в преговори, снабдяване с документи, изготвяне на договори и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа. Нашето желание е да постигнем взаимно приемлив размер на адвокатския хонорар, както и предлагаме възможност за плащане на части. Следва да отбележим, че цените на адвокатските услуги не могат да бъдат в размер по-нисък от определения в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.

Всеки има право на висококвалифицирана правна защита, но за съжаление не всеки може да си я позволи, поради материални затруднения, затова адвокат Светозар Арнаудов предлага БЕЗПЛАТНИ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ чрез формата в сайта.

Консултацията в канторите се заплаща в зависимост от нейната продължителност, съгласно горепосочената наредба.