За нас

Адвокат Светозар Арнаудов e съдружник и управител
на Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“

Адвокат Светозар Арнаудов разполага със собствени кантори в София, Пловдив, Варна и Бургас и партньорски кантори в Германия и Испания, като по този начин предлага на своите клиенти следните услуги на цялата територия на България, Германия и Испания:

  • Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото.
  • Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
  • Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
  • Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.
  • Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.
  • Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

Основни области на специализация на адвокат Светозар Арнаудов и неговият екип са вещно право (делби и придобиване на имоти), спорове по договори за собственост, търговско право, производство по несъстоятелност на фирми, семейно право, наследствено право, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право, наказателно право, изпълнителен процес, дела по Закона за защита от домашното насилие. Дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, дела на военнослужещи, свързани със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за неговото прилагане (полагане на извънреден труд, уволнение и други). 

По казусите на нашите клиенти обикновено работят най-малко двама адвокати, като това не оскъпява допълнително нашите услуги. На ежеседмични съвещания или при необходимост и по-често, казусите на нашите клиенти се поставят за разглеждане от повече адвокати на дружеството, като всеки един от тях дава своето мнение и препоръки към водещия адвокат по делото (казуса). Това се прави с цел извършване на пълен и всеобхватен анализ, прилагане на нашия опит и съдебна практика за максимална защита на правата и интересите на нашите клиенти.

На ключови съдебни заседания се явява лично и адвокат Светозар Арнаудов, тъй като той е главният адвокат по всички дела в канторите, и носи лична отговорност за всички дела и казуси на клиентите. Изградената система за работа в нашето адвокатско дружество гарантира конфиденциалност  и експедитивност при водене на делата и наличие на актуална информация за хода на делата.

Всяка седмица делата на нашите клиенти се проверяват от адвокатите и адвокатските сътрудници на място в деловодствата на съдилищата, независимо дали сме получили призовка или съобщение от съда, с цел да не се изпуснат съдебни срокове и за да можем своевременно да реагираме за професионално и прецизно изготвяне на документи до съда.

Под ръководството на адвокат Светозар Арнаудов работят опитни специалисти: адвокат Ивелина Христова, адвокат Мария Михалкова, адвокат Пламен Калев, адвокат Богдана Стоянова, адвокат Денис Христова, адвокат Северина Игнатова, адвокатски сътрудници София Арнаудова, Мария Димитрова и Елеонора Бъчварова, логистично осигуряване и транспорт Стоян Арнаудов, преводачи Росица Тодорова и Венета Ночева, счетоводител Тоска Христева, административен директор Иван Нунов.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]