24 март 2020

Непреодолима сила

Непреодолима сила, позната още като форсмажор, е непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването
на договора. Тя е уредена в чл. 306 от Търговския закон, но страните могат да
уговорят “форсмажорна клауза” с конкретно съдържание по тяхна воля и в текста на
договора. Сходно правило предвижда и в чл. 81 от Закона за задълженията и
договорите по отношение на всички гражданскоправни сделки, което правило
предвижда, че длъжникът не отговаря, ако невъзможнотта за неизпълнение се дължи на
причина, която не може да му се вмени във вина. Тук ще разгледаме конкретно
непреодолимата сила според чл. 306 от Търговския закон.
Форсмажорът е събитие извън нормалния риск за съответната икономическа дейност.
Такова може да бъде природно явление, вкл. бедствие, акт на държавната власт и
др. Най-често форсмажорът като основание за освобождаване от отговорност е
приложим към договори с продължително или периодично изпълнение, като наем,
периодични доставки и т.н. Ако събитието е довело до това длъжникът да не може да
изпълни задължението си, той трябва в подходящ срок да уведоми писмено другата
страна, в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от
нея за изпълнението на договора. Ако не я уведоми, тя дължи обезщетение за
настъпилите от това вреди. Длъжникът трябва да може да докаже, че именно
събитието е довело до невъзможност да изпълни. Длъжникът може да се снабди и
със сертификат за форсмажор, издадени от определени организации, напр.
Българската търговко-промишлена палата, Българска стопанска камара и др., които
сертификати са и международно признати.
Предпоставките за позоваване на непредолима сила са:
– Тя да е довела до невиновна невъзможност (временно или окончателно) за
изпълнението на задължението.
– Длъжникът не е бил в забава към момента на настъпване на събитието.
Последиците от непреодолима сила са следните:
– Длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението на задължението.
Ако непреодолимата сила е довела до невъзможност за изпълнение на част от
задължението, тя ще освободи длъжника само частично.
– Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните
с тях насрещни задължения се спира.
– Ако непреодолимата сила трае толкова, че страната, било кредитора или длъжника,
вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора, с изявление
до другата страна. Прекратяването има действие занапред.

Стопанска непоносимост

Стопанската непоносимост е икономическа пречка за изпълнението на
гражданскоправното задължение по един договор. Тя е уредена в чл. 307 от
Търговския закон, но може да намери приложение и при гражданскоправните сделки,
т.к принципите на добросъвестност и справедливост са общи за частното право.
Същината ѝ е, че съдът може, по искане на едната от страните по договора, да измени
или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива
обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и
запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. Ето

защо, стопанската поносимост предполага съдебно производство, което завършва със
съдебно решение.
Предпоставките за позоваване на стопанска непоносимост са:
– да е налице трайна промяна на обстоятелствата, които са мотивирали страните да
сключат договора, настъпила след възникване на задължението и преди
изпълнението му, и която е била непредвидима при сключването;
– запазването на първоначално уговореното от страните отношение да противоречи на
справедливостта и на добросъвестността. На справедливостта би противоречало
едно положение, при което за едната страна изпълнението става твърде обременително
и ощетяващо, в сравнение с това, което тя би получила насреща. На добросъвестността
би противоречало положение, което ако се запази, накърнява принципите на честност и
почтеност.
Последиците се изразяват в това, че за страната по договора, за която са налице
посочените условия, възниква право да поиска от съда да прекрати (изцяло или
отчасти) договора или да го измени, като възстаниви еквивалентността в
отношението. Прекратяването на договора действа занапред.
Какви са приликите между непреодолимата сила и стопанската непоносимост
Непреодолимата сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден
характер. Стопанската непоносимост е налице при трайна промяна на обстоятелствата,
която не е било възможно да се непредвиди.
И в двата случая, вследствие на нови обстоятелства, за страната са възникнали
затруднения да изпълни задължението си.
И в двата случая, страната цели да избегне негативни последици, съответно от
неизпълнението, или от изпълнението при неблагоприятни условия.
Какви са разликите между непреодолимата сила и стопанската непоносимост
При непреодолимата сила отношенията между страните се уреждат без намеса на
съда, като всяка страна отправя изявленията си до другата. При стопанската
непоносимост възниква право на страната да поиска от съда да измени или прекрати
договора, при което се образува съдебно производство и крайната преценка е на съда.
При непреодолимата сила, за да се освободи длъжника от отговорност за
неизпълнението, новите обстоятелства трябва да водят до невъзможност да изпълни.
При стопанската непоносимост при новите обстоятелства изпълнението може и да е
възможно, но би нарушило справедливостта и добросъвестността.
При непреодолимата сила не винаги се променя договора, а се спира изпълнението
на задълженията и на въответните насрещни задължения на другата страна. Едва
ако страната напълно загуби интерес, тя може да прекрати договора. При стопанската
непоносимост винаги се изменя или прекратява самия договор.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com