22 април 2020

Съгласно чл. 3, т. 2 от ЗМДВИПОРНС, в редакция обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13 март 2020 г. съгласно § 52 от ПЗР на ЗМДВИПОРНС, за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение в страната спираше да тече давността и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. В тази връзка, съгласно цитираната норма в посочената редакция правото да се претендира мораторната лихва, респективно задължението за такава не се засягаше от давността, защото съгласно горепосоченото последната спираше да тече за периода от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредно положение в страната.

Съгласно горепосоченото изменение на чл. 6 от ЗМДВИПОРНС, това вече не е така, като по смисъла на § 13, ал. 1 от ЗР към ЗИД на ЗМДВИПОРНС, давността за мораторна лихва между частноправни субекти извън кръга на горепосочените правоотношения започва да тече след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“.

С оглед на промените в законодателството е важно е да се направи едно уточнение относно меродавните периоди за изчисляване размера на дължимата мораторна лихва за правоотношенията непопадащи в горепосочените изключения след направените промени в ЗМДВИПОРНС. Правилното определяне на периодите, за които се дължи мораторна лихва, респективно правилното изчисление на размера на последната е важно, както с оглед на правилното предявяване на иска за мораторна лихва, така и за адекватната защита от неправилно заведени искове в тази насока.

В тази връзка, за парични задължения, извън кръга на горепосочените изключения съгласно закона, с дата на падежа, настъпила преди влизането в сила на ЗМДВИПОРНС на 13 март 2020 г. се дължи мораторна лихва до деня предшестващ влизането в сила на закона, а именно 12 март 2020 г. През времето от 13 март 2020 г. до 9 април 2020 г. съгласно действието на чл. 6 от ЗМДВИПОРНС в редакцията от ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. за тези задължения не се дължи мораторна лихва, като съгласно редакцията на текста след изменението ДВ, бр. 34 от 2020 г., такава се дължи, считано от 9 април 2020 г.

При парични задължения, извън кръга на горепосочените изключения съгласно закона, с дата на падежа в периода от 13 март 2020 г. до 9 април 2020 г., то съгласно изменената редакция на чл. 6 от ЗМДВИПОРНС ДВ, бр. 34 от 2020 г., мораторна лихва се дължи считано от 9 април 2020 г.

Мораторна лихва се дължи за задълженията извън кръга на горепосочените изключения съгласно закона с падеж след 9 април 2020 г.

В случай, че сте кредитор по парично вземане извън кръга на горепосочените изключения и Ви предстои завеждане на искове за парични вземания, включително за мораторна лихва или при условие, че се задължено лице по парично задължение извън кръга на горепосочените изключения и спрямо Вас са предявени искове за парично вземане, ведно с мораторна лихва, то за максимална защита на правата Ви можете да се свържете с Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“ на посочените в сайта ни телефони за да си запишете час за консултация, в рамките на която да се запознаем подробно с Вашия казус, респективно своевременно съгласно предвидените в закона изменения да поемем и организираме защитата на Вашите права.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]