16 април 2020

През последните дни си заговори, че държавата ще организира т.нар. „зелен коридор“ за земеделските производители, чрез който ще се даде възможност за продажба от страна на производителите на сезонна продукция на фермерските или кооперативните пазари. В отговор на тази необходимост на обществото от Министерство на здравеопазването издадоха Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. С нея се предвиди всяка община да създаде организация за функциониране на кооперативните и фермерски пазари, и да се осигурят директни доставки на малки количества суровини и храни до крайния производител. С тази заповед бе разрешено извършването на търговия при стриктно спазване на санитарните и хигиенни противоепидемични изисквания, както необходимата дистанция между гражданите.

Няколко дни по-късно Заповедта бе допълнена от нова Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г. на Министерство на здравеопазването, с която се забрани търговията на пазарите и цветните борси. С новата заповед се дава възможност единствено в периода от 13.04.2020г. до 15.04.2020г. включително, търговците на кооперативни пазари и цветни борси да реализират своята продукция отново при строго спазване на въведените противоепидемични мерки – социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция.

Тези заповеди в настоящия си вид дават основание за потенциалната им незаконосъобразност поради противоречие със закона и създаване на дискриминационни практики.

Нарушен е конституционният принцип на чл. 19, ал. 2 КРБ, според който законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност. Той се отнася до еднакви правни условия към един и същ момент на стопанска дейност. В настоящата ситуация обаче равното третиране е оставено на заден план. Законодателят дава възможност единствено на хранителните магазини да предлагат сезонна продукция, докато на производителя такава възможност не е предоставена. Чрез тази заповед в пълно противоречие със Закона за защита на конкуренцията се определя достъп до пазара да имат единствено веригите магазини. Създават се условия магазините сами да определят цените на сезонните продукти, без да има каквато и да била конкуренция от страна на производителите, тъй като същите просто нямат достъп до пазара и без да се съобразят с реалните разходи за производство на продукцията, както и как това ще се отрази на крайния потребител.

Отделно то това и чрез посочването в заповедите на министъра на здравеопазването изброяването единствено на фермерските и кооперативните пазари и цветните борси като места на които може да се осъществява продажба на стоки от производител, се стига до ограничаване на правата на търговците, които предлагат за продажба своята стока единствено на общинските пазари. Последните предвид изчерпателното изброяване в заповедта не са обхванати от възможността да бъдат отворени за извършване на търговия на тяхна територия.

За да се гарантира равнопоставеност между производителите и търговците в хранителните магазини е необходимо да се установят правила,които от една страна да предотвратяват всякакъв вид злоупотреба с монополизъм и нелоялна конкуренция,а от друга страна да гарантират защитата на интересите на потребителя.

Забраната въведена от министъра на здравеопазването за продажба на сезонна продукция на фермерските или кооперативните пазари има една съществена слабост. С нея по никакъв начин не се осигурява ефективна защита на обществения интерес – охраняване на общественото здраве. Пазарите са открити площи, където има естествена циркулация на въздуха, което пък е една от задължителните противоепидемични мерки, въведени от министерството – често проветряване на затворени помещения. Подобно проветряване в търговските вериги обикновено липсва – същите се отопляват посредством климатични системи, а ноторно известно е че чрез тях се разпространяват най-лесно и бързо микроби, вируси и бактерии. Ето защо ако се спазват всички противоепидемични мерки за социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция на откритите места, където се намират пазарите би било запазено в по-голяма степен общественото здраве, отколкото в един хранителен магазин.

Правен интерес според нас за оспорване на заповедта като незаконосъобразна и съответно търсене на обезщетение за претърпените вреди имат производителите на сезонна продукция, които в най-пълна степен понасят неблагоприятните последици от прибързаните и неадекватни законодателни решения.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]