10 април 2020

С оглед динамичните промени и чести законови поправки вече и на второ четене бяха приети измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Това се осъществи на поредно извънредно заседание, провело се на 6-ти април. Познаването на актуалната действаща нормативна уредба е от съществено значение за субектите на частноправните и публичноправните отношения.

С гласуваните промени в чл. 3 от Закона бе окончателно прието, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по някои изчерпателни изброени производства, включително административните съдебни производства по Закона за обществените поръчки.

В приложение към чл. 3 от ЗИД са посочени производствата по конкретните категории дела, по които ще текат срокове по време на извънредното положение. Впечатление тук прави обстоятелството, че в първоначалната редакция на проекта имаше предложение решението за това да се взима от Висшия съдебен съвет, но впоследствие бе възприет друг принцип на изчерпателно изброяване. Взета бе предвид неотложността на извършването на  определени процесуални действия с оглед особената им значимост за наказателния, гражданския и административния процес.

Производствата и делата, по които сроковете не спират да текат са както следва:

І. Наказателни съдебни производства

1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и по чл. 270 от Наказателно-процесуалния кодекс – вземане на мярка за неотклонение задържане под стража, както и съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство;

2. Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс – засяга последиците от неизпълнение на задълженията, свързани с мерките за неотклонение;

3. Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс – има отношение към мерките за защита на пострадалия;

4. Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс – забрана за напускане на пределите на Република България;

5. Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс – отстраняване на обвиняемия от длъжност;

6. Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс – настаняване за изследване в психиатрично заведение;

7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс – мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата, както и мерки за обезпичаване на гражданския иск;

8. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния кодекс;

9. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния кодекс;

10. Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс – тук се засяга приложението на принудителните медицински мерки;

11. Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето;

12. Делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания за задържане или предаване на лица;

13. Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

14. Делата по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

15. Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс – стопански престъпления – продажба на стоки на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получи за услуга възнаграждение, по-голямо от законно допустимото, когато деянието е извършено при обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България;

16. Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс – фактически състав на деянието в тази категория е предаване на неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога;

17. Делата по чл. 355 от Наказателния кодекс – тук се визира нарушаването на наредба, издадена против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората;

18. Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс;

19. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс, респективно – вземане на образци за сравнително изследване, освидетелстване и обиск;

20. Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение;

21. Делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс.

ІІ. Граждански и търговски съдебни производства

1. Делата за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

2. Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита.

3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

4. Обезпечителните производства;

5. Делата за обезпечаване на доказателства;

6. Искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс;

7. Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции.

III. Административни съдебни производства

 1. Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс;
 2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 3. Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
 4. Обезпечителните производства;
 5. Делата за обезпечаване на доказателства;
 6. Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 7. Делата по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс;
 8. Делата по Закона за обществените поръчки;
 9. Делата по Закона за концесиите;
 10. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 11. Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост;
 12. Делата по Изборния кодекс;
 13. Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания;
 14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове;
 15. Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;
 16. Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

С приемането на параграф 14 от Заключителните разпоредби с текст : ,,През 2020 г. чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт не се прилага“  – вече официално се отменя съдебната ваканция. Това представлява периодът от 15 юли до 1 септември, през който обичайно не се провеждат съдебни заседания.

Друга съществена промяна е, която заслужава отбелязване – член 6 се изменя така:

 „Чл. 6. До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.“

Една от наложителните промени се състои в придобилия особена популярност чл. 6 от Закона, който по същество освобождава всички частноправни субекти от последиците при неплащане на задълженията им, включително лихви и неустойки за забава, предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Тази нова редакция се обосновава с аргументите, че държавата не следва да допуска блокиране на стопанския оборот,  а срещу това трябва да се противодейства чрез предприемане на пропорционални мерки, създаващи предвидимост и прозрачност, както и се намира основание и опора в недопускането на нарастване на задлъжнялостта в търговските дружества и между отделните стопански единици. Новият текст на чл. 6 вече ограничава по същество своеобразната закрила при забава на плащания въобще и тя понастоящем се свежда само до кредити, предоставени от банки и частни институции, както и договори за лизинг.

При процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства изрично се уточнява, че спирането е по отношение на страните, като в новата редакция законът пряко се позовава на решенията на съответната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) кои дела ще се гледат и кои не. Тези решения на ВСС следва да бъдат обнародвани в Държавен вестник. Оттук следва, че сроковете спират да текат по всички производства, с изключение на тези, които ВСС е приел да продължат, както и по производствата по обжалване по Закона за обществените поръчки, по Закона за концесиите и по Закона за управление на средствата от еврофондове.

 Параграф 35 се изменя така:

 § 35. (1) За времето от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение държавна субсидия по Закона за политическите партии не се дължи.

(2) Сроковете по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за Комисията за финансов надзор, Кодекса за застраховането и част втора от Кодекса за социално осигуряване не се променят, освен в случаите по § 8 и § 44 – 47.

 1. Създават се § 49а, 49б и 49в:

§ 49а. През 2020 г. декларациите по чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт се подават в срок до един месец от отмяната на извънредното положение.

 49б. (1) За времето на извънредното положение трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключват за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж.

(2) Трудовият договор по ал. 1 може да се сключва и от регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 4, ал. 2, който влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването му.

В пълнота отпадна текстът, който предвижда спиране на ,,сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове“, а текстът, който предвижда спиране на „давностните и други срокове, заложени  в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания се разпростира само до  давностни срокове, чието изтичане би могло да доведе до погасяване на права на частноправни субекти.

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com