ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за развалянето на договор за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот

6 юли 2021
С Тълкувателно решение № 1 от 02.07.2021 г. по Тълкувателно дело № 1/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот ...

Трябва ли наемателите на жилище да плащат пълния размер на такси за етажната собственост?

6 март 2021
Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост ползвателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост имат задълженията по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 9, освен ако не е уговорено друго ...

Наследствени отношения при починал съпруг при наличие на фирма и брачен договор

6 февруари 2021
Съгласно чл. 18 от Семейния кодекс (СК) режимите на имуществените отношения между съпрузите са: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим, който се установява чрез сключване на брачен договор. Според българското ...

Доброволно изпащане на издръжка от баща за детето си

1 февруари 2021
В практиката често се случва баща да има желание да се грижи да детето си и доброволно да изплаща на майката месечна издъжка за непълнотлетното дете. Съгласно чл. 125 от Семейния кодекс (СК) всеки родител има правото и задължението да се грижи ...

Как да планираме почивки и екскурзии при предстоящите празници във връзка с COVID-19

4 декември 2020
Напоследък много често получаваме запитвания при какви юридически условия да бъдат правени резервации за екскурзии и почивки в страната или чужбина във връзка с предстоящите празници, поради ограниченията, наложени у нас и от много държави в ...

Задължения по заеми от лихвари с високи лихви

9 октомври 2020
С договора за заем заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други заместими вещи, а заемателят се задължава да върне заетата сума или вещи от същия вид, количество и качество. Договора за заем е неформален, той може да бъде сключен ...

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

9 октомври 2020
Принципно идеята на законодателя при въвеждане на термина трудова злополука е именно злополука, станала по време на работния процес, по време на почивка в предприятието или по обичайния път до местоработата. За успешното провеждане на иск с ...

Отмяна на екскурзии и почивки в чужбина

27 август 2020
Напоследък много често получаваме запитвания за отмяна на резервации за екскурзии и почивки в чужбина, поради ограниченията, наложени от много държави във връзка с предотвратяване на разпространението на корона вируса COVID-19. Много често ...

Абсолютна давност за задължения на физически лица

27 юли 2020
В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, с който се предлага създаване на нов чл.112а със следното съдържание: „Чл. 112а (1) С изтичането на десетгодишна давност, се погасяват ...

Предварителен договор при покупка на имот

21 май 2020
Покупко-продажбата на имот и особено на жилище е важен момент и може би за повечето от хората е единствена сделка с недвижими имоти в живота им, затова е добре да се обмисли и да се предприемат мерки за максимално гарантиран успешен финал на ...

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на „Алианц“)

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
032 52 54 98
info@advokatarnaudov.com

Кантора Варна

Варна 9000
ул. „Юджин Скайлер“ № 1, ет. 1, офис 4
(зад хали „Шипка“)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
052 919 764
info@advokatarnaudov.com

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)

056 919 888
0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
info@advokatarnaudov.com