Вече всеки биологичен баща може да заведе иск в съда за бащинство върху детето

16 януари 2023
Със Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс, в сила от 08.12.2020 г. се предостави възможността за всяко лице, което има претенции, че се явява биологичен баща на дадено дете да оспори пред съд съществуващия произход на детето от ...

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за развалянето на договор за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот

6 юли 2021
С Тълкувателно решение № 1 от 02.07.2021 г. по Тълкувателно дело № 1/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот ...

Трябва ли наемателите на жилище да плащат пълния размер на такси за етажната собственост?

6 март 2021
Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост ползвателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост имат задълженията по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 9, освен ако не е уговорено друго ...

Наследствени отношения при починал съпруг при наличие на фирма и брачен договор

6 февруари 2021
Съгласно чл. 18 от Семейния кодекс (СК) режимите на имуществените отношения между съпрузите са: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим, който се установява чрез сключване на брачен договор. Според българското ...

Доброволно изпащане на издръжка от баща за детето си

1 февруари 2021
В практиката често се случва баща да има желание да се грижи да детето си и доброволно да изплаща на майката месечна издъжка за непълнотлетното дете. Съгласно чл. 125 от Семейния кодекс (СК) всеки родител има правото и задължението да се грижи ...

Как да планираме почивки и екскурзии при предстоящите празници във връзка с COVID-19

4 декември 2020
Напоследък много често получаваме запитвания при какви юридически условия да бъдат правени резервации за екскурзии и почивки в страната или чужбина във връзка с предстоящите празници, поради ограниченията, наложени у нас и от много държави в ...

Задължения по заеми от лихвари с високи лихви

9 октомври 2020
С договора за заем заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други заместими вещи, а заемателят се задължава да върне заетата сума или вещи от същия вид, количество и качество. Договора за заем е неформален, той може да бъде сключен ...

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

9 октомври 2020
Принципно идеята на законодателя при въвеждане на термина трудова злополука е именно злополука, станала по време на работния процес, по време на почивка в предприятието или по обичайния път до местоработата. За успешното провеждане на иск с ...

Отмяна на екскурзии и почивки в чужбина

27 август 2020
Напоследък много често получаваме запитвания за отмяна на резервации за екскурзии и почивки в чужбина, поради ограниченията, наложени от много държави във връзка с предотвратяване на разпространението на корона вируса COVID-19. Много често ...

Абсолютна давност за задължения на физически лица

27 юли 2020
В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, с който се предлага създаване на нов чл.112а със следното съдържание: „Чл. 112а (1) С изтичането на десетгодишна давност, се погасяват ...

Кантори

Кантора София

София 1612
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, до вх. А, партер

0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]

Кантора Пловдив

Пловдив 4000
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)

0892 084 284 
0894 36 79 35
0877 133 899
[email protected]

Кантора Варна

Варна 9000
ул.“Парижка комуна“ № 13, ет. 3, ап. 3
(зад Централна поща в сградата на школа КЛАС)

0877 133 899
0892 084 284
0894 36 79 35
[email protected]

Кантора Бургас

Бургас 8000
ул. „Ген. Гурко“ № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)


0894 36 79 35
0892 084 284
0877 133 899
[email protected]